Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Chocolaterie Zoete Lekkernij, gevestigd aan Voorstraat 28, 2251 BP, Voorschoten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer xxx, alsmede haar nevenvestigingen die als gebruiker van deze algemene voorwaarden optreden.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Chocolaterie Zoete Lekkernij een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Chocolaterie Zoete Lekkernij en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Chocolaterie Zoete Lekkernij zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 5. Producten: alle in het kader van een overeenkomst door Chocolaterie Zoete Lekkernij aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn bonbons, andere chocoladeproducten en/of andere consumptiemiddelen.
 6. Webwinkel/website: zoete-lekkernij.nl, al dan niet benaderd via een andere domeinnaam.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chocolaterie Zoete Lekkernij en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Behoudens voor zover in het kader van een distributieovereenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is elk aanbod van Chocolaterie Zoete Lekkernij vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Chocolaterie Zoete Lekkernij kan een vrijblijvend aanbod nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de wederpartij.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Chocolaterie Zoete Lekkernij dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Chocolaterie Zoete Lekkernij, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Chocolaterie Zoete Lekkernij anders aangeeft. Offertes van Chocolaterie Zoete Lekkernij dienen schriftelijk te worden aanvaard binnen de eventueel in de offerte vermelde geldigheidsduur daarvan, met dien verstande dat Chocolaterie Zoete Lekkernij zich het recht voorbehoudt de overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de wederpartij van de betreffende offerte.
 4. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Chocolaterie Zoete Lekkernij aan de wederpartij bevestigd.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Chocolaterie Zoete Lekkernij nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 4. Toleranties

In het aanbod, in de webwinkel of anderszins door Chocolaterie Zoete Lekkernij vermelde en/of weergegeven eigenschappen van de te leveren producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in smaken, maten en gewichten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond voor klachten, geen grond om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Chocolaterie Zoete Lekkernij behoudt zich in het bijzonder het recht voor om aangeboden bonbons in grootverpakkingen te vervangen door zoveel mogelijk vergelijkbare bonbons van dezelfde kwaliteit, doch met een andere smaak indien en voor zover de overeengekomen smaak onverhoopt niet beschikbaar blijkt te zijn.

Artikel 6. Levering van producten

 1. Webshopbestellingen worden geleverd middels bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, tenzij bij de bestelling uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten op locatie van Chocolaterie Zoete Lekkernij worden afgehaald.
 2. Indien levering in opdracht van de wederpartij rechtstreeks geschiedt door bezorging van de producten aan derden, geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de wederpartij.
 3. Indien de bestelde chocoladeproducten voor risico van de wederpartij reizen, dient de wederpartij in acht te nemen dat chocolade niet bloot dient te worden gesteld aan temperaturen hoger dan 16 graden Celsius en niet lager dan 2 graden Celsius, bij gebreke waarvan Chocolaterie Zoete Lekkernij geen enkele aansprakelijkheid voor de daardoor ontstane schade aanvaardt.
 4. Chocolaterie Zoete Lekkernij behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 9, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Chocolaterie Zoete Lekkernij in artikel 7, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Chocolaterie Zoete Lekkernij verschuldigde bedragen te voldoen.
 6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, is Chocolaterie Zoete Lekkernij gerechtigd de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Chocolaterie Zoete Lekkernij verschuldigde bedragen. De in verband met de niet-inontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de producten pas overgaat op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.
 7. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij binnen een redelijke door Chocolaterie Zoete Lekkernij aangezegde termijn alsnog tot inontvangstname van de producten overgaan, bij gebreke waarvan Chocolaterie Zoete Lekkernij bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en extra kosten als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 7. Leveringstermijnen

 1. Chocolaterie Zoete Lekkernij spant zich in om de leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Chocolaterie Zoete Lekkernij treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Chocolaterie Zoete Lekkernij schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Chocolaterie Zoete Lekkernij na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Chocolaterie Zoete Lekkernij voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Chocolaterie Zoete Lekkernij deze gegevens heeft ontvangen.
 3. In geval van verzuim van Chocolaterie Zoete Lekkernij als bedoeld in lid 1, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.